Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 538/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gnieźnie z 2015-08-03

Sygn. akt II K 538/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Ewa Pieprzyk

Protokolant:

w sprawie M. C.

oskarżonego o czyn z art. 180 a kk

po rozpoznaniu sprawy

z urzędu

na posiedzeniu jawnym

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

1.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk umorzyć postępowanie karne wobec oskarżonego M. C.;

2.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 01.06.2015r. Starosta (...) na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami cofnął M. C. uprawnienia kat. B dokument nr: (...) druk nr: (...) wydane dnia 18.08.2009r. przez Starostę (...) z uwagi na negatywny wynik z praktycznego egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikację, a tym samym z uwagi na utratę kwalifikacji do kierowania pojazdami.

Jednocześnie pouczył w/w o prawie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Odpis w/w decyzji M. C. otrzymał w dniu 01.06.2015r.

W niniejszej sprawie M. C. stanął pod zarzutem tego, że w dniu 08.06.2015r. w G., na drodze publicznej prowadził samochód m-ki N. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do decyzji Starosty (...) z dnia 01.06.2015r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, tj. popełnienia czynu z art. 180 a kk.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 180 a kk kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Stosownie zaś do treści art. 130 § 1 kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa). Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (art. 130 § 3 kpa).

Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130 § 4 kpa).

Wreszcie zgodnie z art. 17 § 1 pkt 2 kpk nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż czyn zarzucany oskarżonemu M. C. w niniejszej sprawie nie zawiera znamion czynu zabronionego, albowiem w dacie czynu, tj. w dniu 08.06.2015r. decyzja Starosty (...) z dnia 01.06.2015r. o cofnięciu M. C. uprawnienia kat. B nie była jeszcze ostateczna. W dniu 01.06.2015r. nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania od w/w decyzji, a tym samym nie podlegała ona jeszcze wykonaniu. W rezultacie nie mogła wywoływać negatywnych dla oskarżonego skutków w postaci odpowiedzialności karnej z tytułu niestosowania się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. W konsekwencji należało umorzyć postępowanie karne w niniejszej sprawie.

Stosownie zaś do treści art. 632 pkt 2 kpk w razie umorzenia postępowania koszty procesu ponosi w sprawach z oskarżenia publicznego Skarb Państwa. Stąd należało orzec jak w punkcie 2 postanowienia.

SSR Ewa Pieprzyk

Z/

1.  Odnotować;

2.  Odpis postanowienia doręczyć:

oskarżonemu z pouczeniem o zażaleniu + odpis a/o + odpis wniosku + pouczenie z art. 31 ust. z dnia 27.09.2013r.

Prokuratorowi

3.  Przedłożyć za 10 dni od dnia doręczenia lub z zażaleniem.

G., dnia 03.08.2015r. SSR Ewa Pieprzyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Stelmaszyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Pieprzyk
Data wytworzenia informacji: